Húsvizsgálat trichinózisra

Egerek Mus L. Hosszú ideig meglehetősen biztos ténynek tekintették, hogy a ma Európában is honos patkányok itt eredetileg nem fordultak elő, hanem úgy vándoroltak be. Az általános hit szerint Európába, s így hozzánk is, először a házi patkány vándorolt be, melyet a vándorpatkány csak későbben követett. Az erősebb vándorpatkány azután visszaszorította, sőt kipusztította gyengébb rokonát és majdnem teljes egyeduralomra jutott.

A természetgyógyászat kézikönyve

Az egyeduralom, vagy legalább is túlerő, valóban látható, s annak kezdetét általános hiedelem szerint az állat i Európába való vándorlása jelzi. Ez az adat Pallas német-orosz természetvizsgáló híradásán alapszik, aki szerint a vándorpatkány az említett évben, Ázsiából jövet, átúszta a Volgát és azután terjedt tovább nyugat felé is.

Azonban az orosz búvárok e bevándorlási história hitelességében már régen kételkedtek. Bogdanov a szentpétervári természettudományi egyesület állattani szakosztályának már egyik ban tartott ülésén kifejezte azt a sejtését, hogy Pallas adata inkább a vízi-pocokra Arvicola amphibius vonatkoztatható, miután Nikolszky vízipocok-járásáról adott hírt, amelyet ben a Volga deltája táján maga figyelt meg.

Ehhez járul még, hogy Blanford nem tudta megállapítani, hogy a vándorpatkány Perzsiának, Elő-Indiának vagy belső Ázsiának bennszülött állata volna.

Dahl két annál megbízhatóbb tanura hivatkozik, akiknek följegyzése szerint a vándorpatkány sokkal régebbi lakója Európának, mint Pallas állítólagos adatából következik. A két tanu egyike Gesner, az ismert jeles természettudományi író körüla másik pedig Johnston körül.

A Gesner művében közölt patkány olyan jó és pontos, hogy ezt nem házi- hanem csakis vándorpatkánynak lehet tekinteni; Johnstonnál húsvizsgálat trichinózisra, éppen ugyanazon a táblán, egymás mellett két patkányfaj van ábrázolva, oly pontossággal, az egyik világosabb, a másik sötétebb bundájúnak, hogy húsvizsgálat trichinózisra hozzáértő azonnal felismeri bennük a mi két patkány-fajunkat.

Ez a híradás csakis a vándorpatkányra szorítkozhatik, ennek tehát azidőtájt legalább is Nápoly táján már meg kellett jelennie. Ma helminthes coprogram semmiesetre sem tarthatjuk helytállónak azt az állítást, hogy a vándorpatkány ben jutott el először Húsvizsgálat trichinózisra. Az elmondottakhoz kiegészítésképpen meg kell emlékeznünk arról is, hogy egy magyar tudós, id. Entz idézi Pallas eredeti szövegét, s abból nemcsak az derül ki, hogy az ő elbeszélése előtt évtizedekkel történt dolgokról hallomásból írt 1.

Ugyancsak Entz volt az első, aki Johnston Entznél a latinos név olvasható így: Jonstonus; nem tudom, melyik írásmód helyes, de az a tény, hogy ez az író sziléziai ember volt, s nem angol, mint az előbbi írásmódból következtetni húsvizsgálat trichinózisra, Johnston elfeledett adatait ismét napvilágra hozta s ábráit is közölte hű másolatban.

Nyugat-Pomerániai vajdaság 3. Útvonal

Bár ő még túlóvatos az ítéletében, a rajzokból csakugyan nyilvánvaló, hogy azok a házi- illetve vándorpatkányra vonatkoznak. Gesner, úgy látszik tetszés szerint magyarázható adatáról Entz nem szól.

E szerint tehát kétségtelen, hogy a vándorpatkány ismeretes volt Közép-Európában már jóval a Az idézett nápolyi adat arra utal, hogy ezt a kellemetlen háziállatot hajókkal hurcolták be Európába, mint húsvizsgálat trichinózisra az újabb időben is hajókkal jutott el a világnak úgyszólván valamennyi zugába.

A táplálkozás természetes alaptáplálkozás, ha nem írunk elő egyéb speciális táplálkozási formát koplalás, gyümölcskúra, vegetáriánus étrend.

A házi patkány hazája, Blanford szerint Elő-India; legalább is el van terjedve még ma is annak egész területén, azonkívül Burmában és Ceylonban is, azonban az itteni alak világosabb színű. Ha valóban Ázsiából került Európába, úgy ennek még a történelemelőtti korban kellett történnie. Maradványai ismeretesek már Lombardia Pleisztocén-kori rétegeiből; a nyugat-németországi cölöpépítmények állati maradványai közt szintén szerepelnek ennek a maradványai is, míg Forsyth Major angol paleontológus Pisa és egyéb pontok, Woldrich osztrák barlangkutató húsvizsgálat trichinózisra Csehország területének húsvizsgálat trichinózisra steppe-korszakában való ottani előfordulását állapította meg.

Azonban zavarólag keveredik bele a patkányok kérdésébe egy harmadik név is, a Dél-Európában, Kis-Ázsiában és Észak-Afrikában honos egyiptomi patkány Mus r. A házi patkány Mus rattus L.

1. Egerek (Mus L.)

Házi patkány Mus rattus L. A házi patkány törzse 16, farka pedig 19 cm-nyi hosszúságot érhet el, egész hossza tehát 35 cm lehet. Színe felül sötétbarnás-fekete, alul valamivel világosabb. Feketésszürke tövű szőrszálai zöldes fémfényben csillognak. Lábai szürkésbarnák, de oldalt valamelyest világosabbak. Aránylag karcsú farkán — pikkelygyűrű számlálható meg. Fehér albinó példányai nem ritkák, sőt egy tiszta fehér színű, piros szemű, vagy tarka, sötét szemű alakját, melyet egyesek kedvtelésből húsvizsgálat trichinózisra, még olyan helyen is megtalálhatjuk, mint szelidített alakot, ahonnan vadon élő képviselői már réges-régen eltűntek.

Ezek a díszpatkányok kisebbek a vándorpatkánynál, hosszabb fülűeknek is látszanak, s bizonyára fekete foltosságuknak is van bizonyos jelentősége, azért jogosan tarthatók a házi patkány leszármazottjainak.

Millais J. De viszont húsvizsgálat trichinózisra vehetjük azt is, hogy a vándorpatkánynak is vannak ilyen albinói példányai, s hogy attól származó szelíd díszpatkányok is vannak. Sektion des Westf. Ha már most a mi időnkben már ritka házi patkányt a vándorpatkánnyal szemben jellemezni akarjuk, akkor a különbségeket a következő vonásaikban találjuk meg: A házi patkányt másik társával szemben elsősorban nagy, csupasz, vékony hártyaszerű fülkagylói jellemzik, melyek körülbelül félfej hosszúságúak s a fejre hajtva előre felé a szemekig érnek, jellemzi továbbá testénél hosszabb, vékony farka, melynek két tulajdonsága, t.

Az a körülmény, hogy a vándorpatkánynál jelentékenyen, annak mintegy harmadával kisebb, húsvizsgálat trichinózisra csak akkor jöhet számításba megkülönböztetésüknél, ha egyenlő korú példányokról van szó; ellenben az élesebb szemet nem kerüli el az a körülmény sem, hogy feje könnyedebb alkotású, laposabb és jobban megnyúlt, mint a vándorpatkányé. Ugyanerre az eredményre vezetett életmódjuk összehasonlítása is, melyet Baumgart fogságban tartott példányokon szintén gondosan tanulmányozott.

Mindkét állat mindenevő. Azonban ha kalitkájába hús mellé magvakat, zsemlyét, tejet stb. A Mus decumanus-t illetőleg ezt sohasem figyeltem meg. Így tehát a vándorpatkány felülmúlja a házit életenergia és szívósság tekintetében is.

Ehhez járul még az is, hogy az előbbiek a harc közben kölcsönösen segítik egymást, az ellenséget mindig többedmagukkal közösen támadják meg. A házi patkány ellenben kevésbbé hajlamos a harcra Régibb szerzőink közül már Grossinger ismerte és Földi szavaiból mintha a fekete patkány volna kiérezhető. És mindezek dacára is nagyon kétséges, hogy vajjon említett szerzőink tapasztaláson alapuló meggyőződésből nyilatkoznak-e, mert a fekete patkánynak jóval később és hosszú időn át nyoma sincs irodalmunkban.

Jeitteles szerint Kassa környékén biztosan nem fordul elő.

Korondon is konfirmáltak

Én emlékezem, hogy gyermekkoromban, mint tanuló, a losonci és besztercebányai iskolák árnyékszékein gyakrabban észleltem, de nem emlékezem arra, hogy mint természetvizsgáló valaha láttam volna. Jancsó tanár állítja, hogy —ben, midőn Zeyk Miklós tanárral Tisza-Rofon a Borbély-családnál időzött, egy példányt a ház kertjében vadászkutyák téptek szét, a két természetbúvár nagy sajnálatára.

Mint mondják, földlyukából bújt ki, melyben valószínűleg többen is lehettek. Ugyanakkor a Nemzeti Múzeumba jutott egy ponori példány, igazolván Tömösváry föltevését. Egy évvel később Paszlavszky említette, hogy a házi patkány, tudomása szerint, Magyarországon csak Mehádia vidékén maradt fenn, ez az adat azonban nem nyert beigazolást.

Csaknem másfél évtized mulva Mojsisovics Ágost gráci műegyetemi tanár azzal lepte meg a szakköröket, hogy ő e fajt Dél-Magyarország számos pontjáról ismeri, hol azonban a lakosság a vándorpatkánnyal téveszti össze. Mennyire igaza húsvizsgálat trichinózisra, arról két héttel később magamnak is alkalmam nyílt meggyőződni.

Éppen nagymosás volt. A zsellérasszonyok vígan nótázva szapulták a ruhát, midőn a lóistálló padlásáról hirtelen húsvizsgálat trichinózisra hatalmas fekete patkány pottyant a szapulókád kellős közepébe nyomban alapos kérdezősködésbe fogtam, melynek révén szép sorjában kiderült, hogy hát ilyen csúf portékát helmintikus gyógyszer gyermekeknél egy kocsiderékra valót is lehetne hamarjában összefogdosni A dolog nyitja csak az lehet, hogy az előbb említett falvak egy erdős dombsorozat aljában vannak s a közlekedés fővonalától félreesnek, ellenben Lukácsháza a szombathely—kőszegi országút mentén fekszik s valószínűleg ezen a vonalon kapta meg a vándorpatkányt Mindezekhez e rész fordítója hozzáteheti, hogy gyermekkorában, a as években, a Kemenesalján, Kemenes-Mihályfán nem volt ritkaság s mint padláslakó kellemetlen vendéget nagyon jól ismerte, diákkorában, a es években pedig Sopronban találkozott vele.

Ugyaninnen CsörgeyTitusz húsvizsgálat trichinózisra ismeri, mint ezt Méhely is megírta egyik cikkében. A házi patkány Elő-Indiában még ma is tetemesen elterjedt, és itt a jelentősége annál nagyobb, mert hiszen a rettegett pestis terjesztői közé tartozik, mely majdnem állandóan dühöng az országban. Legalább is ezt a húsvizsgálat trichinózisra nyilvánította az indiai kormány egészségügyi biztosa, mikor azt a szerepet vitatták meg, amelyet a patkányok bolhái játszanak, mint betegségterjesztők.

Ő ugyanis azt a véleményét nyilvánította, hogy a kalkuttai legújabb járványok aránylagos enyhesége, szemben a Bombayban, Poonában és más városokban dühöngőkkel, abból volna magyarázható, hogy ez utóbbi városokban főképpen a házi patkány van elterjedve, Kalkuttában ellenben a vándorpatkány, mely utóbbi némileg eltérő életmódja következtében az emberrel kevesebbet érintkezik, mint a másik faj.

Föntebb már volt szó a házi patkány egyik alfajáról, az egyiptomi patkányról Mus [Epimys] rattus alexandrinus Is. Ide nyilvánvalóan dunai hajók hurcolták be. Húsvizsgálat trichinózisra egy zenggi gyüjtőtől odavaló példányokat is kapott.

  • A paraziták megtisztítása mely napokon
  • A természetgyógyászat kézikönyve

Ezen az alfajon kívül Trouessart még három továbbit is felsorol, melyek a következők: M. Ez a szétszórt előfordulás a déli félgömb oly különböző pontjain már maga is arra utal, hogy ezeknek behurcolt példányok utódainak kell lenniök, melyek szoros elszigeteltségük, de még inkább életkörülményeik megváltozása következtében határozott, a törzsalaktól határozottan megkülönböztethető fajtákká formálódtak. Azonban Lund mindjárt maga sorol fel bizonyítékokat arra nézve, hogy az ő faja csakis átalakult házi patkány lehet.

Mit inni a parazitakbol a testben látjuk tehát ebben az esetben, hogy egy ismert, egyáltalában nem hosszú történelmi időn belül az életkörülmények megváltozása következtében annyira módosultak, s a módosult bélyegek egyszersmind öröklékenyek is lettek, hogy a rendszertannak is számot kell velük vetnie s külön névvel kell megjelölnie őket.

A különirányú fejlődés előhaladottságának megfelelően, s megfelelően a mai rendszertani felfogásnak, az új alakot alfajként különböztetjük meg, szemben a törzsalakkal, tehát Mus Epimys rattus setosus Lund névvel jelöljük meg. A vándorpatkány Mus norwegicus Erxl. Vándorpatkány csontváza. A vándorpatkány tetemesen nagyobb a a férgek legjobb gyógymódja sokféle ember számára patkánynál, mert 18 cm-es farkával együtt megüti a 42 cm.

Teste alsó és felső részének a színezete különböző. A törzs és a fark felső oldala barnásszürke, az alsó attól élesen elhatárolt szürkésfehér; a hát középvonala rendesen valamivel sötétebb a test oldalainál, amelyek inkább sárgásszürkébe játszanak.

A szőrök töve felül barnásszürke, alul világosabb, rendesen halványszürke. A farkát mintegy pikkelygyűrű fedi. A rendes színezetű példányokon kívül elfeketedettek, azután pirosszemű albinók, fakók és tarkák is akadnak.

Az utóbbiak vagy fekete-fehérek, vagy szürkésfehérek, s majdnem mindig a fejük, nyakuk, válluk, elülső lábaik s egy keskenyebb vagy szélesebb gerincsáv fekete vagy szürke, a többi részeik pedig fehérek. A színváltozatok közül az elfeketedésre hajlók a legérdekesebbek, mert azok a rendes színűekkel együtt olyan párt alkotnak, mint amilyen a házi patkány két alakja M. Pocock, a húsvizsgálat trichinózisra állatkert igazgatója egyszer 15 darabot látott előbújni egyszerre egyik nagy madárröptetőjükből, s nagyrészt bizonyára igaza van, mikor a fehér és tarka példányokat is vándorpatkányoknak nézi.

Pallasnak eddig általánosan elfogadhatónak tartott, hal galandféreg fertozes neki tulajdonított állítás, hogy a vándorpatkány ben húsvizsgálat trichinózisra átlépve a Volgát, a keletről kiindulva ellepte a nyugatot is, ma már nemcsak hogy kétségessé vált, hanem megfordítva, jelentős bizonyítékok a mellett szólanak, hogy az állat a mult században az Európához legközelebb eső Elő-Ázsiában minden látszat szerint még nem is fordult elő.

Walter A. Ha a vándorpatkány a Mus humiliatus A. Európába, föltehetőleg előszőr Angliába, állítólag ben. Hogy az annyira tisztátalan vándorpatkány tréfás következetlenséggel mennyire szereti a vizet és a hajókon való tartózkodást, általánosan ismeretes. A kikötőben éjjel a hajókról a horgonyláncokon végig libasorban vándorol a szárazföld közelébe, s kitünű úszó lévén, a legnagyobb könnyedséggel ússza át a hajót a szárazföldtől még elválasztó rövid távolságot. Ugyanilyen módon jut megfordítva, a szárazföldről a hajóra is.

Ha meg szomjúság gyötri, felkúszik magasan a húsvizsgálat trichinózisra is, hogy igyék abból a vízből, mely a megelőző eső alkalmával összegyűlt húsvizsgálat trichinózisra vitorlák redőiben. Előadásából kiderül, hogy a patkányok a betelepülő emberrel folytatott harcból nem egyszer győztesen kerülnek ki!

Azonban ezzel még egyáltalában nem intéztük el az európai esetek sorát. Szemenszedett halrabló és a halastavakban, mint mindenütt, ahol előfordul, nagyon kártékony. Igaz, hogy a vándorpatkány inkább az épületek alsóbb helyiségeiben, nevezetesen nedves pincékben és boltozatok alatt, levezető csatornákban, zsilipek, kiöntők és pöcegödrök körül, valamint folyók partjain üt tanyát, míg a házi patkány a ház felső részeiben, a magtárakban, padlásokon és hasonló helyeken szeret megtelepedni, az is igaz, hogy a házi patkány jobban húsvizsgálat trichinózisra és kapaszkodik, viszont a vándorpatkány sokkal ügyesebb az úszás és vízalábukás mesterségében, egyben sokkal inkább húsevő s így ragadozó természetű állat, de azért a kettő mégis meglehetősen egyforma életet él.

Az egyik, csakúgy, mint a másik, meglakik húsvizsgálat trichinózisra emberi lakás minden zugában, s minden elgondolható helyen, amelyen csak valami táplálékra van reménye. A pincétől föl a padlásig, a díszszobától az árnyékszékig, a palotától a kunyhóig mindenütt megtalálhatók, ámbár a házi patkány, nevének megfelelően, lehetőleg nem távozik messzire az ember tulajdonképpeni lakásától.

Mind testileg, mind értelmileg meg lévén áldva mindenféle adománnyal, amely az ember ellenségeivé teheti őket, s így érthető, hogy ezt szüntelenül gyötrik, kínozzák és károsítják.

Ha nem találnak utat, készítenek a maguk számára; a legerősebb tölgyfadeszkán és vastag falakon keresztül is utat rágnak maguknak. Még a vízvezeték ólomcsöveit is átrágják, hogy ki- vagy bevezető járatot találjanak, vagy hogy magához a vízhez jussanak.

Landoisnak többször küldtek be ilyen tárgyakat a münsteri múzeumba. Az ember csak akkor van tőlük meglehetősen biztonságban, ha az épületet mélyre alapozza, a kövek közt lévő minden rést cementtel töm be és elővigyázatosságból a falba esetleg még egy külön réteget is épít be üvegcserepekből. S még a lakásoknak ez a megrongálása, a falak utálatos átfurdalása volna a legkisebb baj, melyet húsvizsgálat trichinózisra. Sokkal több kárt okoznak azzal a móddal, ahogyan táplálkoznak.

Nekik minden jó, amit az ember is megeszik. Ámde még ezzel a gazdag éteksorral sem elégszenek meg, mert éppen olyan mohósággal esnek neki egyéb anyagoknak, meg más élőlényeknek is.

Még az emberi háztartás legrondább hulladékaitól és a rothadó dögtől sem idegenkednek. Megeszik a bőrt és szarut, magvakat és fakérget, vagy röviden szólva minden elképzelhető növényi anyagot, és amit föl nem tudnak falni, azt legalább összerágják. Néha nagy károkat okoznak a cukornád- és kávéültetvényekben. Minden nagyobb birtokosnak volt alkalma tapasztalni, milyen gonoszul üldözik házi állataikat. A nagyon kövér disznónak lyukat rágnak a szalonnájába, a szoros ketrecbe zárt ludaknak elrágják az úszóhártyáit, a fiatal kacsákat a víz alá húzzák s ott megfojtják.

Hagenbeck híres állatkereskedőnek megölték három fiatal afrikai elefántját úgy, hogy kirágták a hatalmas állatok talpát. Egy Light nevű angol hajóskapitány elbeszéli, miként ébredt fel Adenban arra, hogy a bestiák húsvizsgálat trichinózisra lábujjai körül motoszkáltak. Az igaz, hogy a szerencsétlen ember tökrészeg volt, mikor kunyhójába hazatért s ott álmában megtámadta a patkányok hada.

Azonban kétségtelen bizonyítékait találták annak, hogy a patkányok valóban életében tépdesték cafatokra, s hogy küzdelem folyt a támadók és megtámadott közt, húsvizsgálat trichinózisra az a körülmény, hogy egyes bútordarabok fel voltak döntve és több patkány agyon volt taposva.

Ha a patkányok valahol túlontúl elszaporodnak, akkor valóban tűrhetetlenekké válnak. És csakugyan vannak helyek, ahol oly tömegekben jelentkeznek, hogy arról alig tudunk fogalmat alkotni. Párizs egyik vágóhídján négy hét leforgása alatt Mihelyest észreveszik, hogy az ember tehetetlen velük szemben, szemtelenségük valóban elképesztő módon megnövekszik. Las Cases beszéli, hogy Napoleon Szent Ilona szigetén június én kíséretével együtt reggeli nélkül maradt, mert a patkányok a megelőző éjszakán betörtek a konyhába és mindent elhurcoltak.

Számuk ott rendkívül nagy volt, s éppen ilyen nagy volt erőszakosságuk és szemtelenségük is. Néhány nap alatt átrágták a császár egyszerű lakásának falait. Mialatt Napoleon ebédelt, benyomultak a terembe, úgyhogy valóságos harcot kellett velük vívni. Még a szárnyasok tartásáról is le kellett mondani, mert a patkányok azokat is felfalták; éjjel még azokról a fákról is lerángatták őket, melyeken aludtak.

Távoli partokon lévő árutelepeknek, ahova a csereárukkal együtt a patkányt is behurcolják, valóságos csapása és gyakran igen jelentékeny kárt húsvizsgálat trichinózisra. Minden utazónak, és különösen gyüjtőnek van oka panaszra, hogy milyen sok, gyakran nagyon ritka és fáradságosan megszerzett tárgyat semmisítenek meg ezek a cudar jószágok, s zavarják húsvizsgálat trichinózisra éjjeli nyugalmát a földön, falakon és háztetőkön való eszeveszett nyargalászásaikkal.

Olvassa el is